आद्याक्षर सूची (589)

CPU

मध्यवर्ती प्रक्रिया केंद्र, मध्यवर्ती संस्करण यंत्रणा (निविष्टी, निष्पत्ती आणि स्मृतिकोष यावर नियंत्रण ठेवणारा संगणकाचा भाग)

cover

v.t. वार्ता देणे n. १ आच्छादन (न.) २ संरक्षण ( न.) (as in : press cover वृत्तपत्रीय संरक्षण) ३ Sports : Cricket कव्हर (न.) (क्रिकेटच्या खेळातील क्षेत्ररक्षणाचे स्थान) Sports : Boxing, Wrestling, etc. (also canvas cover) गादीवरील वेष्टन (न.), खोळ (स्त्री.)

cursor

n. Comp. Sci. (as. a speical character) विशेष संकेतचिह्न (न.), प्रसंकेतक (पु.) (दृक्-विन्यास संचाच्या पडद्यावर मजकुरात कोणत्या जागी फेरफार करावयाचा आहे हे दर्शविणारा प्रकाशाचा ठिपका)

crane up

Broad. यारी उच्चालन (कॅमेरा वर, खाली करण्यासाठी यारी) (कॅमेऱ्याची उंची जास्त किंवा कमी करून शॉट घेण्याच्या क्रियेला crane up किंवा crane down असे म्हणतात.)

core

n. १ Broad. रील (न.) २ Comp. Sci. (also core memory or memory storage) स्मृतिकोष (पु.) (ज्यामध्ये आधारसामग्री साठवता येईल असा संगणकातील मुख्य स्मृतिकोष) ३ (as, main memory store) स्मृतिमंजूषा (स्त्री.), स्मृतिसंग्रह (पु.) ४ Paper कागदी नळकांडी (स्त्री.)

crossline

n. (also barline or crosshead or subhead or subtitle) (a one line head which is part of a headline of several decks) १ शीर्षकांश पंक्ति (स्त्री.), शीर्षकांश ओळ (स्त्री.) २ पोटमथळा (पु.), उपशीर्ष (न.), एक पंक्ति शीर्ष (न.), एक ओळी मथळा (पु.), लघुमथळा (पु.)

character generator

Broad. (also font or fount) १ उपरिचित्र यंत्र, Typo. मुद्राक्षरवर्ग (पु.) २ Comp. Sci. संचिह्न नलिका ( द्रुतगती छाया टंकजुळवणीवर संचिह्रे दर्शविण्यासाठी वापरण्यात येणारी कॅथोड किरण नलिका किंवा तत्सम साधन), इलेक्ट्रानी जुळणी यंत्र

cut

v.t. (also called crop) १ थांबवणे २ संक्षिप्त करणे n. १ चित्रठसा (पु.) २ छायाचित्र (न.) ३ रेखाचित्र (न.), आकृति (स्त्री.) ४ चित्रकोरण (न.) ५ चित्रांतरण (न.), दृश्यांतरण (न.) (एका दृश्यातून दुसऱ्या दुश्यात तात्काळ जाणे.), तात्काळ दृश्यांतरण (न.), झटपट दृश्यांतरण (न.) ६ थांबा (आज्ञा)

consumer jury test

Pub. Rel. ग्राहक प्रतिसाद चाचणी, परिणामकारकता चाचणी (जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर वाचकांची प्रत्यक्ष किंवा डाकेद्वारे मुलाखत घेऊन, अशा जाहिरातीची परिणामकारकता निश्चित करण्याची पद्धती)

copy testing

Advt. संहिता तपासणी, जाहिरात चाचणी (जाहिरात संदेशाची परिणामकारकता वाढवणाऱ्या आधारसामग्रीचे पद्धतशीरपणे संकलन करणे, ती अभिलेखबद्ध करणे व तिचे विश्लेषण करणे.)

cross fade

n. Broad. ध्वन्यंतर (न.) (आत येणाऱ्या आवाजाचे ध्वनिमान वाढवताना त्याचवेळी बाहेर जाणाऱ्या आवाजाचे ध्वनिमान कमी करून त्याद्वारे आवाजाच्या स्त्रोतात बदल करणे.)

collage

n. चित्रमेळ (पु.) (वृत्त प्रसारणाच्या वेळी सहाय्यासाठी छायाचित्रे, वर्तमानपत्रातील ठळक शीर्षके किंवा मुद्रित वृत्त यांची कार्डावर चिकटवून केलेली आकर्षक, कलात्मक रचना)

cheat shot

Broad. Journ. छद्म दृश्य (ज्या दृश्यात पार्श्वभूमी कमीत कमी दाखवून कॅमेरा अभिनेत्यावरच केंद्रित करतात व अभिनयाचे छायाचित्रण करतात असे दृश्य)

co-dex

n. Mass Comm. पोथी (स्त्री.) (पुस्तकाचे प्राचीन स्वरूप. याची रचना ॲकॉर्डियन वाद्याप्रमाणे असते आणि पहिले व अखेरचे पान लाकडी पाट्यांना चिकटवलेले असते.)

cue punch

संकेतबिंदु (पु.), संकेतछिद्रक (पु.) (चित्रपट्टी समाप्त होत आहे याचे निदर्शन म्हणून काही चित्र चौकटीच्या कोपऱ्यात यंत्राद्वारे छिद्रित केलेला बिंदू)

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)