camera script

कॅमेरा संहिता (स्त्री.), पटकथा (स्त्री.), (कॅमेऱ्यासाठी सूचना असलेली पटकथा, कॅमेरामनला पटकथेबाबत दिलेल्या सूचना)