conglomerate

n. Mass Comm. संघ (पु.), समूह (पु.), गट (पु.) (निरनिराळ्या कंपन्यांची मालकी स्वतःकडे ठेवणारे महामंडळ किंवा इतर व्यावसायिक गट)