cross-media ownership

मिश्र माध्यम मालकी (एखादी व्यक्ती, कंपनी किंवा महामंडळ यांच्याकडे वृत्तपत्रे व ध्वनिक्षेपण केंद्र या दोन्हीची मालकी असणे.)