configuration

n. Mass Comm. अर्थाविशेष (पु.), संविन्यास (पु.), सरूप (न.) (वाक्यामधील प्रत्येक शब्दाच्या वेगळ्या अर्थापेक्षा संपूर्ण वाक्याचा अर्थ अधिक असणे.)