आद्याक्षर सूची (595)

Gallery

१ वीथि (स्त्री.) २ सज्जा (पु.), गॅलरी (स्त्री.) ३ (a room for the exhibition of works of art) चित्रवीथि (स्त्री.)

Gross

ग्रोस (पु.) adj. १ (entire) अत्यंत (as in :gross impertinence अत्यंत धॄष्टता) २ ढोबळ (as in : gross mistake ढोबळ चूक) ३ (unrefined, coarse, indecent) अर्वाच्य, अशिष्ट (as in :gross abuseअर्वाच्य शिवीगाळ) ४ अक्षम्य (as in : gross negligence अक्षम्य हयगय) ५ एकूण (as in :gross profit एकूण नफ़ा) ६ ठोक (as in :gross purchase ठोक खरेदी) ७ स्थूल

Ground

१ भू (स्त्री.), भूमि (स्त्री.), जमीन (स्त्री.) २ स्थल (न.) ३ आधार (पु.) ४ कारण (न.) ५ मैदान (न.), cf. Aeronauticsभूमिस्थ करणे

Glare

१ कांति (स्त्री.) २ झळाळी (स्त्री.) ३ ढळढळीतपणा (पु.) ४ जळजळीत दृष्टि (स्त्री.) ५ तिरीप (स्त्री.), v.i. एकटक पाहणे

General

सेनापति (पु.), adj. १ प्रधान २ सामान्य, सर्वसाधारण ३ सार्वत्रिक ४ (usu. after an offical title, etc.)महा--(as in :Accountant General महा लेखापाल)

Gin

सरकी काढणे, वटणे, n. १ (a machine separting cotton from seeds)वटणी यंत्र (न.), कपास चरक (पु.) २ वटण गिरणी (स्त्री.)

Grain

१ धान्य (न.) २ (the arrangement of lines of fibre in wood) रेषा (स्त्री.) ३ दाणा (पु.) (as in :red grains लाल दाणे) ४ कण (पु.)

Game

१ (sport of any kind)खेळ (पु.) २ डाव (पु.) ३ (wild animals hunted by sportsmen) वन्यपशु (पु.), वन्यप्राणी (पु.) ४ Hunting शिकार (स्त्री.)

Glaze

१ काचरोगण लावणे २ Chem. चकाकी देणे, n. १ काचरोगण (न.) २ Chem. चमक (स्त्री.), चकाकी (स्त्री.)

Good

१ श्रेय (न.) २ हित (न.), भले (न.) ३ फायदा (पु.), लाभ (पु.) cf.Benefit adj. १ चांगला, बरा, सु-, सत् २ उचित, योग्य ३ पर्याप्‍त ४ शुद्ध

Grade

१ Admin.श्रेणी (स्त्री.), cf. Class २ प्रत (स्त्री.) ३ (scale of pay) वेतनश्रेणी (स्त्री.), v.t. १ श्रेणीबद्ध करणे २ प्रतवारी लावणे

Groom

१ नवरा मुलगा (पु.) २ मोतद्दार (पु.), सईस (पु.), v.t. १ घोड्यांना सांभाळणे२ नीटनेटका ठेवणे

Guide

मार्गदर्शन करणे, वाट दाखवणे, n. १ मार्गदर्शक (पु.) cf. adv.iser & Tutor २ वाटाड्या (पु.) ३ (a book) मार्गदर्शिका (स्त्री.)

Group

१ गट (पु.), समूह (पु.) २ विषयगट (पु.) (as in :biology group जीवशास्त्र विषयगट), v.t. गट करणे, गट पाडणे

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)