Glaze

१ काचरोगण लावणे २ Chem. चकाकी देणे, n. १ काचरोगण (न.) २ Chem. चमक (स्त्री.), चकाकी (स्त्री.)