Groom

१ नवरा मुलगा (पु.) २ मोतद्दार (पु.), सईस (पु.), v.t. १ घोड्यांना सांभाळणे२ नीटनेटका ठेवणे