Generalise

१ सामान्य विधान करणे, सामान्य सिद्धांत करणे २ सामान्यीकरण करण करणे