Grinding mill

चक्की (स्त्री.), दळण्याची गिरणी (स्त्री.), दळण्याची चक्की (स्त्री.)