Gap

१ अंतर (न.) २ मोकळी जागा (स्त्री.), फट (स्त्री.) ३ खंड (पु.) ४ Geol.खिंडार (न.)