Group

१ गट (पु.), समूह (पु.) २ विषयगट (पु.) (as in :biology group जीवशास्त्र विषयगट), v.t. गट करणे, गट पाडणे