Glare

१ कांति (स्त्री.) २ झळाळी (स्त्री.) ३ ढळढळीतपणा (पु.) ४ जळजळीत दृष्टि (स्त्री.) ५ तिरीप (स्त्री.), v.i. एकटक पाहणे