General constituency

१ सर्वसाधारण निर्वाचनक्षेत्र (न.) २ सर्वसाधारण मतदारसंघ (पु.)