Ground

१ भू (स्त्री.), भूमि (स्त्री.), जमीन (स्त्री.) २ स्थल (न.) ३ आधार (पु.) ४ कारण (न.) ५ मैदान (न.), cf. Aeronauticsभूमिस्थ करणे