Grow

१ (to cultivate, to produce) पिकवणे, लागवाड करणे २ वाढवणे, वाढणे ३ रुजणे, उगवणे