Abandon

१ Law परित्याग करणे २ to give up सोडणे, सोडून देणे n. बेभानपणा (पु.) (to abandon oneself to) नादी लागणे, बेभान होणे

Abate

१ (to make or become less) कमी करणे, कमी होणे २ Law (to put an end to) समाप्‍त करणे, समाप्‍त होणे (as in: suit abates वाद समाप्‍त होतो) ३ ( as, nuisance, etc.) उपशम करणे, उपशम होणे ४ ओसरणे, उतरणे (as in: flood waters abated पूर ओसरला )