Good

१ श्रेय (न.) २ हित (न.), भले (न.) ३ फायदा (पु.), लाभ (पु.) cf.Benefit adj. १ चांगला, बरा, सु-, सत् २ उचित, योग्य ३ पर्याप्‍त ४ शुद्ध