Guide

मार्गदर्शन करणे, वाट दाखवणे, n. १ मार्गदर्शक (पु.) cf. adv.iser & Tutor २ वाटाड्या (पु.) ३ (a book) मार्गदर्शिका (स्त्री.)