Gear

१ दंतुरचक्र (न.), गिअर (न.) २ सामग्री (स्त्री.), v.t.& i. गतिमान करणे, गतिमान होणे