General

सेनापति (पु.), adj. १ प्रधान २ सामान्य, सर्वसाधारण ३ सार्वत्रिक ४ (usu. after an offical title, etc.)महा--(as in :Accountant General महा लेखापाल)