आद्याक्षर सूची (238)

A pilot project on soil and water management sponsored by the Government of India has been taken up in the command area.

भारत सरकारने पुरस्कृत केलेला मृद व जल व्यवस्थापनासंबंधीचा एक पथदर्शी प्रकल्प पाटबंधाऱ्याच्या लाभक्षेत्रात हाती घेण्यात आला आहे.

As both the Houses of the State Legislature are not in session and it is necessary to take an immediate action to make a new law for the purpose aforesaid, it is proposed to promulgate an ordinance.

राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नसल्यामुळे आणि वरील प्रयोजनासाठी नवीन कायदा तयार करण्याची कार्यवाही तातडीने करणे आवश्यक असल्याने एक अध्यादेश काढावा असे सुचवण्यात येते आहे.

A technical study to ascertain the measures necessary for further investment in the Mill to make it viable will be drawn up by the MSTC as early as possible.

ही गिरणी स्वावलंबी व्हावी म्हणून जादा गुंतवणुकीसाठी कोणत्या उपाययोजना आवश्यक आहेत याचा तंत्रशुद्ध अभ्यास करण्याचा एक कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ लवकरच हाती घेईल.

As desired by the Chief Secretary, the note of Urban Development Department was examined in the P. W. & H. D. and the following comments are submitted for further consideration of Government :

मुख्य सचिवांनी सांगितल्याप्रमाणे नगर विकास विभागाच्या टिप्पणीचा सार्वजनिक बांधकाम व गृहनिर्माण विभागात बारकाईने विचार केल्यानंतर शासनाच्या निर्णयासाठी पुढील अभिप्राय सादर करण्यात आहे आहेत :

As the above mentioned four additional items of civil amenities are necessary in the new gaothans of project Displaced Persons, the r.& F. D. has made the following proposals, together with the reasons therefor.

प्रकल्पबाधित व्यक्तींच्या नवीन गावठाणांत वर उल्लेखिलेल्या चार जादा नागरी सुविधा आवश्यक कशा आहेत यासंबंधीची कारणे देऊन महसूल व वन विभागने पुढील प्रस्ताव पाठवले आहेत.

Apart from this, the High Court has held that so long as a strike period recruit continues in service, persons senior to him should not be discharged and have also restrained Government from doing so by issuing a stay order.

ह्याखेरीज, उच्च न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले आहे की, जोपर्यंत संपकाळात भरती केलेला उमेदवार सेवेमध्येच असेल तोपर्यंत त्याला ज्येष्ठ असलेले कर्मचारी नोकरीतून कमी करण्यात येऊ नयेत आणि तसे करण्यापासून शासनाला रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयाने स्थगितीचा आदेश देखील दिला आहे.

As directed by Minister (Law), the suggestions were further discussed with the Advocate General. The latter was of the view that grievances should be removed from the jurisdiction of the Lok Ayukta and Up-Lokayukta altogether.

विधिमंत्र्यांच्या आदेशाप्रमाणे, या सूचनांबाबत महाअधिवक्ता यांच्याबरोबर चर्चा करण्यात आली. त्यांच्या मते, गाऱ्हाण्यांच्या सदरात मोडणारी प्रकरणे लोकायुक्त व उपलोकायुक्त यांच्या कार्यकक्षेतून काढून टाकण्यात यावीत.

According to item 18 of the Second Schedule read with rule 9 of the Rules of Business, it is necessary to bring Reports of the Public Accounts Committee before the Council of Ministers.

दुसऱ्या अनुसूचीतील बाब क्रमांक १८ व कार्य नियमावलीतील नियम क्रमांक ९ अनुसार लोक लेखा समितीचे अहवाल मंत्रिमंडळासमोर ठेवणे आवश्यक आहे.

As per the present procedure in vogue, the Cabinet is approached for guaranteeing these loans only after the same are sanctioned by L. I. C.

सध्या चालू असलेल्या कार्यपद्धतीनुसार, आयुर्विमा महामंडळाकडून ही कर्जे मंजूर झाल्यानंतरच, त्या कर्जाबद्दल हमी देण्याचा प्रश्न मंत्रिमंडळापुढे ठेवण्यात आला आहे.

As the matter concerning the entry in the .......Act would be receiving attention of the highest judicial forum of the country, any amendment to a part of that entry to base the levy of tax on income at this stage is not appropriate.

....अधिनियमातील या नोंदीसंबंधीच्या प्रश्नाचा सर्वोच्च न्यायालयाकडून विचार होणार असल्यामुळे उत्पन्नावर कर बसवण्याच्या दृष्टीने त्या नोंदीच्या एखाद्या भागात आताच कोणतीही सुधारणा करणे उचित होणार नाही.

According to the policy adopted by Govt. since the year 1974-75, relief works for providing employment to the agriculturists & agricultural labourers from the scarcity affected areas are undertaken under the E. G. S.

शासनाने १९७४-७५ पासून स्वीकारलेल्या धोरणानुसार टंचाईग्रस्त भागातील शेतकरी व शेतमजूर ह्यांना रोजगार पुरवण्यासाठी दुष्काळनिवारणाची कामे “रोजगार हमी योजने” खाली हाती घेतली जातात.

According to the principles underlying CADA, development of field channels should be done simultaneously along-with the project so that, the moment the irrigation potential becomes available it can be utilised for for agriculture.

लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापन करण्या-मागील उद्देश असा की या प्रकल्पाबरोबरच शेतातील कालव्यांचाही विकास झाला पाहिजे म्हणजे पाटबंधाऱ्यांच्या सोयी उपलब्ध होता-क्षणीच त्यांचा शेतीसाठी वापर करता येईल.

After making an overall assessment of the financial requirement, C. M. has declared that and amount of rs. 25 lakhs would be immediately placed at the disposal of Collectors for expenditure relating to various types of assistance admissible in terms of gr

एकूण किती पैसा लागेल याचा अंदाज घेतल्यानंतर, अनुग्रह सहाय्य, अर्थसहाय्य, कर्ज अशा वेगवेगळ्या स्वरूपातील मदतीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे रुपये २५ लाख एवढी रक्कम ताबडतोब सोपवण्यात येईल असे मुख्य-मंत्र्यांनी जाहीर केले आहे.

Accordingly, the Cabinet is also requested to approve the proposal of the Subordinate Legislation Committee to provide for the payment of these fees in the Act itself.

त्यानुसार, हे शुल्क भरण्याची तरतूद प्रत्यक्ष कायद्यातच करण्यात यावी हा दुय्यम विधि-विधान समितीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने मान्य करावा अशी विनंती आहे.

As regards declaration of scarcity, apparently areas where the signs of distress are evident as judged on the basis of the guidelines laid down by Govt. in that behalf would have to be declared.

टंचाईची परिस्थिती जाहीर करण्याच्या बाबतीत शासनाने ठरवून दिलेली तत्त्वे विचारात घेता, ज्या भागात हलाखीची परिस्थिती असल्याची चिन्हे स्पष्ट दिसतात ते भाग टंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर करावे लागतील.

Activities taken up in Command area programme are (i) On-farm development (ii) Modernisation of the canal systems (iii) Construction of link roads in the Command areas (iv) Providing agricultural extension services in the commands (v) Selection and introd

पाटबंधाऱ्याच्या लाभक्षेत्रात हाती घेतलेली कामे पुढीलप्रमाणे आहेत : -
१. शेतजमिनीवरील विकास, २. कालवा-पद्धतीचे आधुनिकीकरण, ३. लाभक्षेत्रात जोडरस्ते बांधणे, ४. लाभक्षेत्रात कृषि विस्तार सेवेची तरतूद करणे, ५. योग्य त्या पीक-रचना पद्धतीची निवड करून ती सुरू करणे, ६. लाभक्षेत्रात शेतकऱ्यांना कर्जाच्या सोयी उपलब्ध करून देणे, ७. लाभक्षेत्राची सामाजिक-आर्थिक दृष्टीने पाहणी करणे.

As regards E. G. S. works in areas which are affected it may be necessary to adopt a somewhat liberal approach towards selection of E. G. S. works.

टंचाईग्रस्त भागांत रोजगार हमी योजनेखाली हाती घ्यावयाच्या कामांची निवड करताना काहीसे उदार धोरण स्वीकारावे लागेल. किंवा टंचाईग्रस्त भागांत रोजगार हमी योजनेखाली कोणती कामे हाती घ्यावयाची हे ठरवताना काहीसे उदार धोरण स्वीकारावे लागेल.

As regards formal declaration of scarcity conditions, according to the provisions of the Scarcity Manual, in assessing the state of the agricultural season for the purpose of determining whether declaration of scarcity conditions is necessary, careful exa

टंचाईविषयक नियमपुस्तिकेच्या तरतुदींप्रमाणे, टंचाईची परिस्थिती रीतसर जाहीर करावयाची की नाही हे ठरवण्यासाठी शेतीच्या हंगामाचा अंदाज घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पुस्तिकेच्या परिच्छेद ३४ मध्ये दिलेल्या निरनिराळ्या बाबींची काळजीपूर्वक तपासणी केली पाहिजे.

As regards security of employment, this is best provided by the Employment Guarantee Scheme which is introduced in the rural area. It has come to stay as a permanent feature of the socio-economic policy of the State Government and it has considerable impa

ग्रामीण भागात सुरू असलेल्या रोजगार हमी योजनेत रोजगाराच्या सुरक्षिततेची उत्तम तरतूद केली आहे. ही योजना राज्य शासनाच्या सामाजिक व आर्थिक धोरणाचे एक कायमचे अंग बनले असून ग्रामीण भागातील मजुरांना उपलब्ध असणाऱ्या रोजगाराच्या संधी तसेच त्यांना देण्यात येणाऱ्या मजुरीचे दर यांवर ह्या योजनेचा खूपच चांगला परिणाम झाला आहे.

A gist of observations and recommendations contained in these Reports of the Public Accounts Committee is given in accompanying statements for information of the Council of Ministers.

लोक लेखा समितीच्या ह्या अहवालांतील अभिप्रायांचा व शिफारशींचा गोषवारा मंत्रि-मंडळाच्या माहितीसाठी सोबतच्या विवरण-पत्रांत दिला आहे.

A note giving reasons for promulgation of Ordinance is also enclosed. The proposal is for the approval of the Cabinet.

हा अध्यादेश कोणत्या कारणांसाठी काढण्यात आला हे दर्शविणारी टिप्पणीदेखील सोबत जोडली आहे. हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर.

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)