action may be taken as proposed

प्रस्तावित केल्याप्रमाणे कार्यवाही करावी