As regards security of employment, this is best provided by the Employment Guarantee Scheme which is introduced in the rural area. It has come to stay as a permanent feature of the socio-economic policy of the State Government and it has considerable impa

ग्रामीण भागात सुरू असलेल्या रोजगार हमी योजनेत रोजगाराच्या सुरक्षिततेची उत्तम तरतूद केली आहे. ही योजना राज्य शासनाच्या सामाजिक व आर्थिक धोरणाचे एक कायमचे अंग बनले असून ग्रामीण भागातील मजुरांना उपलब्ध असणाऱ्या रोजगाराच्या संधी तसेच त्यांना देण्यात येणाऱ्या मजुरीचे दर यांवर ह्या योजनेचा खूपच चांगला परिणाम झाला आहे.