According to the policy adopted by Govt. since the year 1974-75, relief works for providing employment to the agriculturists & agricultural labourers from the scarcity affected areas are undertaken under the E. G. S.

शासनाने १९७४-७५ पासून स्वीकारलेल्या धोरणानुसार टंचाईग्रस्त भागातील शेतकरी व शेतमजूर ह्यांना रोजगार पुरवण्यासाठी दुष्काळनिवारणाची कामे “रोजगार हमी योजने” खाली हाती घेतली जातात.