आद्याक्षर सूची (261)

buffer capacity = buffer efficiency-Amount of strong acid or strong alkali required to change the pH of solution by a unit.

उभयरोधी क्षमता, बफर क्षमता-द्रावणाचे pH मूल्य एका एककाने, बदलण्यासाठी आवश्यक असणारे प्रबल आम्ल किंवा प्रभावी अल्कलीचे प्रमाण.

blood-brian barrier-Term used to describe the poor diffusion of water-soluble molecules across capillary cell membranes into the brain.

रक्त-मस्तिष्क रोध-केशिकापेशीय पटलांमधून मेंदूमध्ये होणाऱ्या जलविद्राव्य रेणूंच्या मंदविसरणाचे वर्णन करताना वापरलेली संज्ञा.

Brownian movement = Brownian motion-Random movement of particles 5 micron or less (in size) due to bombardment of the molecules of dispersion medium.

ब्राउनी हालचाल, ब्राउनी गति-अपस्करण माध्यमाच्या रेणूंच्या माऱ्यांमुळे ५ मायक्रॉन किंवा त्यापेक्षा कमी आकाराच्या कणांची यादृच्छिक हालचाल.

balsam-These are resinous substances obtained from plants and containing benzoic or cinnamic acids or their esters.

बालसम (सुगंधी वृक्षनिर्यास)-वनस्पतींपासून मिळवलेले राळयुक्त पदार्थ त्यामध्ये बेन्झॉइक किंवा सिनॅमिक आम्ले किंवा त्यांची एस्टरे असतात.

bioavailability-Amount or percentage of a drug that is absorbed from a given dosage form and reaches the systemic circulation following administration.

जैविक उपलब्धता-दिलेल्या मात्रारूपातून शोषले गेलेले आणि सार्वदेहिक अभिसरणात पोचलेले औषधाचे प्रमाण किंवा टक्केवारी.

bougie-1 A form of medication for insertion into the urethra or other body cavity. 2 Instrument for exploring and dilating canal especially the male urethra.

शलाका, बूजी-१ मूत्रमार्ग किंवा शरीरांच्या इतर गुहिकेमध्ये निवेशनासाठी औषधोपचाराचा एक प्रकार, २ नलिकेच्या विशेषतः पुरुष मूत्रोत्सर्गीकेच्या समन्वेषणासाठी व विस्फारणासाठी साधन.

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)