आद्याक्षर सूची (732)

Hand

१ हात (पु.), हस्त (पु.) २ हस्ताक्षर (न.) ३ (person's signature)सही (स्त्री.), स्वाक्षरी (स्त्री.) ४ (of a clock) काटा (पु.) ५ कर्मचारी (सा.) ६ मदतनीस (सा.) ७ अखत्यार (पु.) (as in :in the hands of (- च्या अखत्यारात)

Harm

१ हानी पोचणे, हानी करणे २ Law अपहानी पोचवणे, अपहानी करणे ३ इजा करणे n. १ हानी (स्त्री.) २ Law अपहानी (स्त्री.) cf. Damage ३ इजा (स्त्री.)

Handle

१ हाताळणे २ (to trade or deal in) व्यवहार करणे ३ वागवणे (as in :to handle a person roughly एखाद्या व्यक्‍तीला वाईट रीतीने वागवणे) n. १ (a part by which a thing is held) मूठ (स्त्री.), दांडा (पु.), (कप वगैरेचा) कान (पु.) २ (the fact that may be taken adv.antage of) साधन (न.)

Hatch

१ अंडी उबवणे २ (कट, व्यूह) रचणे ३ खोदीव रेषा काढणे ४ अंड्यातून बाहेर येणे, n.खोदीव रेषा (स्त्री.)

Heavy

१ जड, वजनदार २ असह्य, दु:खद ३ अवजड, (as in:heavy industries अवजड उद्योग) ४ मोठा (as in:heavy strom मोठे वादळ) ५ पुष्कळ (as in:heavy rainfall पुष्कळ पाऊस)

Home

१ गृह (न.), घर (न.) २ (native land) स्वदेश (पु.) ३ मूळ ठिकाण (न.), adj. १ (carried on in one's own country, domestic) देशांतर्गत २ मूळ (as in :home state मूळ राज्य) ३ गृह--- (to bring home to (-च्या गळी उतरवणे)

Honours

१ Educ.(a grade of academic distinction awarded for high proficiency) सन्मान (पु.) २ सन्मानचिन्हे (न.अ.व.) (as in :posthumous honours मरणोत्तर सन्मानचिन्ह)

Heat

१ उष्णता (स्त्री.) २ Chem. & Phys.ऊष्मा (पु.) ३ दाह (पु.) ४ उकाडा (पु.), v.t.& i. उष्णता देणे, तापवणे, उष्ण होणे, गरम होणे

Hail

१ हाक (स्त्री.) २ वंदन (न.) ३ गारा (स्त्री.अ.व.) ४ Fig.वर्षाव (पु.), v.t.& i. १ हाक मारणे २ वंदन करणे ३ (to greet) स्वागत करणे ४ मूळचा-----चा असणे (as, in :to hail from.....district मूळचा.....जिल्ह्याचा असणे) ५ गारा पडणे ६ Fig. वर्षाव करणे, वर्षाव होणे

Hull

१ (of rice) तूस (न.), टरफल (न.) २ (of a ship) सांगाडा (पु.), v.t. टरफले काढणे, सालपट काढणे, तूस काढणे, सोलणे

Harbour

१ बंदर (न.) २ (a refuge or shelter) आसरा (पु.), थारा (पु.), v.t.& i. १ (to shelter) आसरा देणे, थारा देणे२ नांगर टाकणे

Hold

१ धरणे, धरुन ठेवणे २ (as land, post, etc.) धारण करणे ३ मावणे ४ समजणे, मानणे ५ (as an election) (निवडणूक) घेणे ६ (as a meeting) (सभा) भरवणे ७ Law निर्णय देणे, n. १ पकड (स्त्री.) २ (of a ship) जहाजावरील कोठी (स्त्री.)

House

१ घर (न.), गृह (न.) २ आवास (पु.) (as in :house officer आवास अधिकारी) ३ (of Parliament or State Lagislature) सभागृह (न.), v.t. १ निवारा देणे २ जागेची सोय करणे

Hammer

१ घण (पु.) २ हातोडा (पु.), हातोडी (स्त्री.), v.t.& i. १ घण मारणे २ हातोड्याने ठोकणे ३ Stock-exch.शेर बाजारात दिवाळे वाजणे ४ धोशा लावणे

Head

१ मस्तक (न.), डोके (न.) २ (of department) अध्यक्ष (सा.), प्रमुख (सा.) ३ (of account)शीर्ष (न.) ४ usu. in pl.(- of a coin)चित (स्त्री.) ५ टोक (न.) ६ डोई (स्त्री.) (as in :per head दर डोई) adj. प्रमुख

Hit

१ ठोकणे २ प्रहार करणे ३ टोला मारणे ४ लागणे, n. १ ठोका (पु.) २ प्रहार (पु.) ३ टोला (पु.)

Honour

१ प्रतिष्ठा राखणे २ मानदेणे, सन्मान करणे ३ गौरव करणे ४ (as cheques, etc.) स्वीकारणे n. १ प्रतिष्ठा (स्त्री.), आदर (पु.) २ मान (पु.) ३ गौरव (पु.) ४ मानचिन्ह ( नु.), सन्मानचिन्ह ( नु.)

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)