आद्याक्षर सूची (354)

body

n. १ संस्था (स्त्री.) २ वृत्तभाग (पु.) ३ काय (पु.) (as in : body of type टंक काय) ४ जाडी (स्त्री.), रूंदी (स्त्री.), (टंकाची) ५ मजकूर (पु.) ६ (of type) अक्षरशरीर (न.)

beeper

n. १ बीपर (न.) (ध्वनिफीतबद्ध दूरध्वनी मुलाखत) २ बीपक (पु.), बीपध्वनि (पु.) (संवाद फीतबद्ध होत आहे याचे निदर्शक म्हणून प्रत्येक १४ सेकंदानंतर “बीप” ध्वनी करणारी, दूरध्वनीला जोडलेली क्लृप्ति)

broadside

n. (bet sheet) १ बृहत माहितीपत्रक (न.) मोठ्या आकाराचे, बह्वंशी रंगीत सचित्र माहितीपत्रक याचा आकार ३ फूट x २ फूट किंवा त्यापेक्षा अधिक असू शकतो याचा प्रभाव याच्या आकारावरूनच पडतो.) २ ठळक मजकूर (पु.)

bang-tail envelope

Pub, rel. वाढीव मागणी पाकीट (जादा माल खरेदी करण्यासाठी लागणारे मागणी पत्र मागणी पाकिटाला जोडलेले असते. पाकिटाचा वापर करण्यापूर्वी ते अलग काढावे लागते.)

bleed

n. (also bled off) (printing, colour or illustration placement that extends to the edge of the paper) १ काठोकाठ मजकूर (पु.) २ काठोकाठ चित्र (न.) (चित्रे पानाच्या कड्यापर्यंत पसरतात ती स्थिती) 3 काठोकाठ छपाई (चित्राची) (स्त्री.)

break-box

n. Edit. खंडित-चौकट (स्त्री.) (मथळ्याच्या भोवती तीन किंवा चार बाजूंना रूळ टाकून, अरुंद मथळा टाकण्यासाठी वरच्या रुळाच्या मध्यभागी सोडलेली मोकळी जागा)

basic bus

(also called total bus) Advt. एक संस्था जाहिरात, संस्थाविशेष जाहिरात (वाहनातील) (बसगाडीच्या आत लावलेल्या सर्व जाहिराती एकाच कंपनीच्या किंवा मालाच्या असणे.)

blow-up

v.t. मोठे करणे, वाढवणे n. १ बृहत्काय चित्र (न.) २ विस्तार (पु.) ३ चित्रविस्तार (पु.) ४ विस्तारित चित्र (न.), बृहत्कारित चित्र (न.), विस्तार चित्र (न.), मधल्या पानावरील विस्तारित चित्र (न.)

boom

लोंबता ध्वनिग्राहक, लोंबता ध्वनिक्षेपक, n. Broad. Journ. १ लोंबता ध्वनिग्राहक (पु.) २ Photog. चल बैठक (स्त्री.), लोंबती बैठक (कॅमेऱ्यासाठी) (स्त्री.) ३ लोंबता ध्वनिक्षेपक (पु.)

blocking

n. १ Broad Journ. चाचणी (स्त्री.) (दृश्य व हालचाल याबाबतची) २ (camera movement) पूर्वपहाणी (स्त्री.) (कॅमेरा व चित्रांकनाच्या संदर्भात सेटची) ३ Sports : Basketball थोपवणी (स्त्री.), तटवणी (स्त्री.)

bullet

n. Typo. १ लक्षवेधी चिह्न (न.) (मुद्रित मजकुरातील विवक्षित भागाकडे लक्ष वेधावे या हेतूने टाकलेले ठळक चिह्न) २ (large periods used for decoration) अलंकृत टंक (पु.), सजावट टंक (पु.)

barney

n. Broad. Journ., Photog. गवसणी (स्त्री.) (कॅमेऱ्याचा वापर होत असताना होणारा आवाज ध्वनिक्षेपकात शिरू नये यासाठी कॅमेऱ्यावर टाकण्यात येणारे जाड कापडी आवरण)

balloon

n. Advt., Pub. Rel. संवाद फुगा (पु.) (चित्रकथेच्या चौकटीत त्यातील पात्रांच्या तोंडचे संवाद दर्शविण्यासाठी व्यंगचित्रात किंवा चित्रकथात सर्वसामान्यपणे वापरण्यात येणारी क्लृप्ति)

broadcast wire

Broad. Journ. प्रक्षेपण मजकूर (ध्वनिक्षेपण करावयाचे वृत्त ज्या धर्तीवर लिहिण्यात येते त्या धर्तीवर लिहिलेली, मुख्यत्वेकरून वृत्तसार किंवा संक्षिप्त वृत्त पाठवण्यासाठी दूरटंकसेवा)

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)