आद्याक्षर सूची (260)

distress

v.t. १ दुःखी करणे, क्लेश देणे २ (कर, भाटक वगैरेंच्या वसुलीसाठी मालावर) अटकावणी लावणे cf. attach मालाची अटकावणी लावणे n. १ क्लेश (पु.) २ अटकावणी (स्त्री.)

discharge

v.t. & i. १ (as, a debt, liability) (ऋण) फेडणे, (ऋण) चुकते करणे २ (as, one’s functions, duties) पार पाडणे ३ (to allow to leave) सुटका करणे, सोडून देणे, उन्मुक्त करणे ४ (as, from service) मुक्त करणे, मुक्त होणे ५ Law आरोपमुक्त करणे n. १ भारमुक्तता (स्त्री.) २ मुक्तता (स्त्री.), उन्मुक्ति (स्त्री.), विमुक्ति (स्त्री.) ३ Law आरोपमुक्ति (स्त्री.) ४ फेड (स्त्री.)

delegate

n. प्रतिनिधि (सा.), प्रत्यायुक्त (सा.) v.t. १ प्रत्यायोजन करणे, प्रत्यायुक्त करणे २ प्रतिनिधी म्हणून पाठवणे ३ सोपवणे

dissent

v.t. १ भिन्नमत असणे, भिन्नमत होणे २ अमान्य करणे n. असंमति (स्त्री.), अमान्यता (स्त्री.) २ मतभिन्नता (स्त्री.), भिन्नमत (न.)

deal

v.t. & i. १ व्यवहार करणे, देवघेव करणे २ व्यापार करणे ३ (with) –शी संबंधित असणे ४—चा परामर्श घेणे n. देवघेव (स्त्री.), व्यवहार (पु.)

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)