deal

v.t. & i. १ व्यवहार करणे, देवघेव करणे २ व्यापार करणे ३ (with) –शी संबंधित असणे ४—चा परामर्श घेणे n. देवघेव (स्त्री.), व्यवहार (पु.)