delegate

n. प्रतिनिधि (सा.), प्रत्यायुक्त (सा.) v.t. १ प्रत्यायोजन करणे, प्रत्यायुक्त करणे २ प्रतिनिधी म्हणून पाठवणे ३ सोपवणे