diffuse

v.t. & i. १ विखुरणे, विसरित होणे, विकीर्ण होणे २ प्रसार करणे, प्रसार होणे ३ विकिरित करणे, विकिरणे