distress

v.t. १ दुःखी करणे, क्लेश देणे २ (कर, भाटक वगैरेंच्या वसुलीसाठी मालावर) अटकावणी लावणे cf. attach मालाची अटकावणी लावणे n. १ क्लेश (पु.) २ अटकावणी (स्त्री.)