dissent

v.t. १ भिन्नमत असणे, भिन्नमत होणे २ अमान्य करणे n. असंमति (स्त्री.), अमान्यता (स्त्री.) २ मतभिन्नता (स्त्री.), भिन्नमत (न.)