आद्याक्षर सूची (505)

syneresis-Shrinking of a gel structure on standing. This is due to continuous coarsening of structure resulting in squeezing out of liquid.

सोत्सर्ग आकुंचन-स्थिरावल्यावर जेल संरचनेचे होणारे आकुंचन. सतत भरडीकरण होऊन द्रवोत्सर्ग झाल्याने हा बदल घडून येतो.

sodium chloride equivalent (or tonicic equivalent)-Amount of sodium chloride which is equivalent to (i.e. has the same osmotic effect as) a specified weight unit of the drug.

सोडिअम क्लोराइड सममूल्य-विशिष्ट वजनाच्या औषधिद्रव्याइतकी समताणता असणाऱ्या सोडिअम क्लोराइडचे वजन.

soft soap-Potassium soap made by saponification of vegetable oils except coconut oil and palm kernel oil without the removal of glycerin.

मृदु साबण-खोबरेल व पाम तेलाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही वनस्पति तेलापासून ग्लिसरीन वेगळे न काढता तयार केलेला पोटॅशिअम-युक्त साबण.

selerosing agent-An irritating substance used to obliterate varicose veins or fibrose uncomplicated piles.

दृढकारक-अपस्फीत शिरा नाहीशा करण्यासाठी किंवा गुंतागुंत नसलेली मूळव्याध तंतुमय करण्यासाठी वापरण्यात येणारा क्षोभक पदार्थ.

Surfactant = surface active agent-Chemical compounds which lower the surface tension of liquids. Molecules or ions adsorbed at interfaces with a resultant reaction in interfacial tension.

पृष्ठक्रियाकारक, पृष्ठसक्रियक-द्रवांचा पृष्ठताण कमी करणारी रासायनिक संयुगे. आंतरपृष्ठावर अधिशोषण होऊन तेथील ताण कमी करणारे रेणू.

sol-A general term used for dispersions of solids in liquid solid or gaseous media. Prefixes are used to indicate the dispersion media, e.g. hydrosol, alcosol, benzosol etc.

सॉल-घन पदार्थाच्या द्रव, घन, किंवा वायुरूप माध्यमातील अपस्करणासाठी वापरली जाणारी एक सर्वसाधारण संज्ञा. अपस्करण माध्यमाचे नाव उपसर्गासारखे जोडण्यात येते. उदा. हायड्रोसॉल, अल्कोसॉल, बेन्झोसॉल, इ.

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)