Abandoned

१ परित्यक्‍त २ सोडलेला, सोडून दिलेला ३ नादी लागलेला ४ बेभान