आद्याक्षर सूची (1137)

Employ

१ सेवायोजन करणे, नोकरीस लावणे २ (to use a thing or one's power for an object) कामी लावणे, उपयोग करुन घेणे ३ Com. समुपयोजन करणे, n.नोकरी (स्त्री.), सेवा (स्त्री.)

Establishment

१ Admin. आस्थापना (स्त्री.) २ स्थापना (स्त्री.) ३ प्रस्थापना (स्त्री.) ४ व्यापारी संस्था (स्त्री.)

Extreme

१ चरमसीमा (स्त्री.), टोक (न.) २ पराकाष्ठा (स्त्री.), परमावषि (पु.), adj. अत्यंत, अगदी, आत्यंतिक

Engross

१ मग्न होणे २ (to make a fair copy) ठळक अक्षरांनी नक्कल करणे, सुवाच्य प्रत तयार करणे ३ (to buy up wholesale or completely) एकलाट घेणे, सर्वक्रय करणे

Express

१ व्यक्‍त करणे २ दर्शवणे, adj. १ सुव्यक्‍त २ स्पष्ट ३ असंदिग्ध, निःसंदिग्ध, adv. जलद, शीघ्र, द्रुत

Earth

१ भू (स्त्री.) २ पृथ्वी (स्त्री.) ३ माती (स्त्री.), v.t. १ भूसंपर्कित करणे २ माती घालणे

Easy

१ सुगम, सुकर, सुबोध, सोपा, सुलभ २ (designation a money in market in funds are plentiful and interest rates low) सवंग (as in :easy money सवंग पैसा)

Exquisite

१ अत्युकृष्ट(as in : exquisite beauty अत्युकृष्ट सौदर्य) २ पराकाष्ठेचा(as in : exquisite delight पराकाष्ठेचा आनंद) ३ अतीव(as in : exquisite pain अतीव वेदना)

Execute

१ (as contract, deed, etc.) निष्पादन करणे, करुन देणे २ (to inflict capital punishment) फाशी देणे ३ अंमलबजावणी करणे cf.Achieve ४ पार पडणे

Exemplify

१ उदाहरण देऊन दर्शवणे २ अनुप्रमाणित प्रत तयार करणे ३ Law अनुप्रमाणित प्रतीच्या सहाय्याने सिद्ध करणे

Expression

१ शब्दप्रयोग (पु.), वाक्यप्रयोग (पु.) २ अभिव्यक्‍ती (स्त्री.) ३ (चेह-यावरील) भाव (पु.) ४ Math.पदावली (स्त्री.)

Egress

१ (going out) निर्गमन (न.) २ (right of going out) निर्गमन अधिकार (पु.) ३ (way out, exit) निर्गम मार्ग (पु.), निर्गम (पु.), v.i.निघून जाणे

End

अंत करणे, अंत होणे, संपवणे, संपणे, शेवट करणे, शेवट होणे, n. १ टोक (न.) २ अंत (पु.), अखेर (स्त्री.) ३ (a limit or boundry of any area or territory) सीमा (स्त्री.) ४ (death) निधन (न.) ५ (conclusion, conquence) शेवट (पु.) ६ अंतिम हेतु (पु.), cf.Goal. ७ Text. (warp thread) ताण्याचा धागा (पु.)

Exhaust

१ थकवणे, दमवणे २ निःशेष करणे, संपूर्णतया खर्ची घालणे, रिक्‍त करणे, n. बहि:सर्जक (पु.)

Expose

१ उघडा टाकणे, उघड्यावर टाकणे २ (to make known as a plan or a secret or to disclose faults or crime of a person)उघडकीस आणणे, प्रकाशात आणणे ३ (to display or exhibit) प्रदर्शित करणे ४ (to put up for sale) विक्रिसाठी मांडणे ५ (to submit to an influence as of light weather)(प्रकाशात, हवेत) ठेवणे

Extend

१ (to prolong) लांबवणे २ (to stretch out) लांबणे, वाढवणे, वाढणे ३ विस्तार करणे, विस्तार होणे ४ (to offer accord as inviationetc.) देणे

Effect

१ परिणाम (पु.) २ Logic कार्य (न.) (as in:cause and effect कार्य-कारण) ३ प्रभाव (पु.), v.t. घडवून आणणे cf. Achieve (to give effect to अंमलात आणणे)

Entertain

१ (अर्ज वगैरे) विचारार्थ, स्वीकारणे, (प्रस्ताव वगैरे) विचारार्थ घेणे २ आतिथ्य करणे ३ करमणूक करणे

Exposition

१ उघडकीस आणणे (न.), प्रकाशात आणणे (न.) २ स्पष्ट करुन सांगणे (न.), विवृत्ति (स्त्री.) ३ प्रदर्शन (न.)

Extract

१ (to copy a passage from) उतारा घेणे २ (to draw out or forth) काढणे, उपटणे ३ (to extort) जबरीने घेणे ४ Mining उत्खनन करणे, n १ (quotation) उतारा (पु.), वेचा (पु.) २ Pharm.अर्क (पु.)

Engage

१ कामावर लावणे २ कामात गुंतवणे, कामात गुंतणे ३ (to place under obligations to do or forbear doing something as by a pledge) वचनबद्ध करणे, वचनबद्ध होणे ४ (शत्रूला) सामना देणे ५ (usu.passive) वाड्.निश्चय होणे

Earnest

१ आस्था (स्त्री.), कळकळ (स्त्री.) २ Law (money given in token of a bargain in made) इसारा (पु.), विसार (पु.), बयाणा (पु.), cf.Security adj आस्थेवाईक, कळकळ असलेला

Ease

१ आराम (पु.) २ स्वास्थ्य (न.) ३ सोपेपणा (पु.), सौकर्य (न.), v.t.& i. १ दु:खमुक्‍त करणे, दु:खमुक्‍त होणे २ हलका करणे, हलकाहोणे

Export

निर्यात करणे n. १ निर्यात (स्त्री.) २ (usu.pl.) निर्यात माल (पु.), निर्यात वस्तू (स्त्री. अ.व.)

Elect

१ निवडून देणे, निर्वाचित करणे २ निवडणे cf.Choose adj १ (chosen for an office but not actually inducted into it ) निवडणूक सिद्ध (as in:president elect निवडणूक सिद्ध) २ निर्वाचित