Export

निर्यात करणे n. १ निर्यात (स्त्री.) २ (usu.pl.) निर्यात माल (पु.), निर्यात वस्तू (स्त्री. अ.व.)