आद्याक्षर सूची (405)

agenda theory

Mass Comm. समस्याक्रम सिद्धांत (काही समस्यांना जनता महत्त्व का देते याचे हे स्पष्टीकरण. या सिद्धांतानुसार, वृत्तपत्रे काही प्रश्न इतरांपेक्षा ठासून जनतेपुढे मांडता व जनता देखील महत्त्वाच्या प्रश्नांचा क्रम त्यानुसार ठरवते.)

auxiliary storage

Comp. Sci. १ साह्यकारी साठवण, पूरक साठवण (ज्यामध्ये आधारसामग्री साठवता येईल अशी फीत, मुद्रिका इत्यादीसारखे कोणतेही बाह्य साधन) २ सहायक संग्रह, पूरक संग्रह

auteur

n. Broad. Journ., Mass Comm. शैलीकार (पु.) (स्वतःच्या खास शैलीचा आविष्कार करणारा चित्रपट निर्माता किंवा दिग्दर्शक, उदा. आल्फ्रेड हिचकाक हा भय-रहस्यमय चित्रपटाचा शैलीकार होता.)

angle

n. Broad., Films (also angle shot) १ भिन्नकोन दृश्य (न.) (लांबलचक दृश्यातील एकसुरीपणा खंडित करण्यासाठी याचा वापर करतात) २ Typo. तिरकस टंक (पु.), कलता टंक (पु.)

A-Roll

n. अ-चित्रपट्टी (स्त्री.) (दुहेरी चित्रपट्टी शृंखलेतील एक चित्रपट्टी. सर्वसाधारणपणे अ-चित्रपट्टीवर चित्रमालिका अंकित केलेली असते.) cf. B-Roll

amtec

n. (also pix lock) Broad. Journ. ॲमटेक (न.), दृश्यसंक्रामक यंत्र (न.) (एखाद्या आरसीए दृक्फीत यंत्रावरील असे दृश्यचित्र, ज्यात फितीमध्ये व फितीमधून दृश्यविलयन करता येते. उदा. स्थिरचित्र प्रथम फितीवर अंकित करणे व नंतर ते फितीवरून चित्रपट्टीवर अंकित करण्याचची प्रक्रिया. ॲमटेकचा बऱ्याच वेळा "संपूर्णपणे स्वयंचलित" असा निर्देश करण्यात येतो.

actuality

n. १ (on the scene report) वास्तविकता (स्त्री.) (घटनास्थल वृत्त) (also sound cut or sound bite) Broad. Journ. 2 वास्तव ध्वनि (पु.) (वृत्तातील निवेदनाचा किंवा मुलाखतीचा प्रसारित केला जाणारा अंश)

academy leader

Broad. Journ. उलटा चित्रसंख्याक्रम (प्रक्षेपणकर्ता किंवा दिग्दर्शक यांच्या मार्गदर्शनासाठी प्रारंभापासून १० ते १ किंवा ५ ते १ याप्रमाणे उलटे क्रमांक दिलेली चित्रपट्टी)

ad lib

१ उपरे भाष्य, पदरचा मजकूर २ Broad. Journ. उत्स्फूर्त संवाद (दृश्याचे चित्रीकरण चालू असताना अभिनेत्याने पटकथेतील ओळी किंवा वाक्ये सुधारून घेणे किंवा त्यात पदरचा मजकूर टाकणे.)

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)