आद्याक्षर सूची (405)

A-Roll

n. अ-चित्रपट्टी (स्त्री.) (दुहेरी चित्रपट्टी शृंखलेतील एक चित्रपट्टी. सर्वसाधारणपणे अ-चित्रपट्टीवर चित्रमालिका अंकित केलेली असते.) cf. B-Roll

amtec

n. (also pix lock) Broad. Journ. ॲमटेक (न.), दृश्यसंक्रामक यंत्र (न.) (एखाद्या आरसीए दृक्फीत यंत्रावरील असे दृश्यचित्र, ज्यात फितीमध्ये व फितीमधून दृश्यविलयन करता येते. उदा. स्थिरचित्र प्रथम फितीवर अंकित करणे व नंतर ते फितीवरून चित्रपट्टीवर अंकित करण्याचची प्रक्रिया. ॲमटेकचा बऱ्याच वेळा "संपूर्णपणे स्वयंचलित" असा निर्देश करण्यात येतो.

actuality

n. १ (on the scene report) वास्तविकता (स्त्री.) (घटनास्थल वृत्त) (also sound cut or sound bite) Broad. Journ. 2 वास्तव ध्वनि (पु.) (वृत्तातील निवेदनाचा किंवा मुलाखतीचा प्रसारित केला जाणारा अंश)

academy leader

Broad. Journ. उलटा चित्रसंख्याक्रम (प्रक्षेपणकर्ता किंवा दिग्दर्शक यांच्या मार्गदर्शनासाठी प्रारंभापासून १० ते १ किंवा ५ ते १ याप्रमाणे उलटे क्रमांक दिलेली चित्रपट्टी)

ad lib

१ उपरे भाष्य, पदरचा मजकूर २ Broad. Journ. उत्स्फूर्त संवाद (दृश्याचे चित्रीकरण चालू असताना अभिनेत्याने पटकथेतील ओळी किंवा वाक्ये सुधारून घेणे किंवा त्यात पदरचा मजकूर टाकणे.)

agenda theory

Mass Comm. समस्याक्रम सिद्धांत (काही समस्यांना जनता महत्त्व का देते याचे हे स्पष्टीकरण. या सिद्धांतानुसार, वृत्तपत्रे काही प्रश्न इतरांपेक्षा ठासून जनतेपुढे मांडता व जनता देखील महत्त्वाच्या प्रश्नांचा क्रम त्यानुसार ठरवते.)

auxiliary storage

Comp. Sci. १ साह्यकारी साठवण, पूरक साठवण (ज्यामध्ये आधारसामग्री साठवता येईल अशी फीत, मुद्रिका इत्यादीसारखे कोणतेही बाह्य साधन) २ सहायक संग्रह, पूरक संग्रह

auteur

n. Broad. Journ., Mass Comm. शैलीकार (पु.) (स्वतःच्या खास शैलीचा आविष्कार करणारा चित्रपट निर्माता किंवा दिग्दर्शक, उदा. आल्फ्रेड हिचकाक हा भय-रहस्यमय चित्रपटाचा शैलीकार होता.)

angle

n. Broad., Films (also angle shot) १ भिन्नकोन दृश्य (न.) (लांबलचक दृश्यातील एकसुरीपणा खंडित करण्यासाठी याचा वापर करतात) २ Typo. तिरकस टंक (पु.), कलता टंक (पु.)

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)