advertising

n. १ जाहिरात करणे (न.), विज्ञापन देणे (न.) २ जाहिरातीकरण (न.) ३ जाहिरातशास्त्र (न.), जाहिरात कला (स्त्री.), जाहिरात (स्त्री.)