आद्याक्षर सूची (394)

mutually independent

परस्पर निरवलंबी [कोणत्याही दोन किंवा अधिक घटना एकाच वेळी घडण्याची संभाव्यता, त्या घटनांच्या वेगवेगळ्या संभाव्यताच्या गुणाकाराबरोबर असेल तर त्यांना परस्पर निरवलंबी घटना म्हणतात.]

matched pair cf. unlike pair

वेगळी जोडी [उपचाराच्या एकाच मात्रेला दोन वेगवेगळ्या व्यक्तींचे प्रतिसाद किंवा दोन भिन्न उपचारांना एकाच व्यतीचे प्रतिसाद हे एकाच प्रकारचे असतील (उदा. +, +; -, -; yes, yes; इ.) तर प्रतिसादांच्या अशा जोड्यांना 'सुमेलित जोड्या' म्हणतात आणि असे प्रतिसाद भिन्न प्रकारचे असतील (उदा. +, -; yes, no; इ.) तर त्या जोड्यांना अमेलित जोड्या म्हणतात.]

multiple random starts

अनेक यादृच्छिक प्रारंभ [क्रमबद्ध नमुन्यामधील निवडीकरिता 'टकी' ने सुचवलेली ही कल्पना. या पद्धतीमध्ये पहिल्या k घटकांतून परत न ठेवता (without replacement) पद्धतीने s घटक यादृच्छिक रीतीने निवडतात. या s घटकांपैकी प्रत्येक घटक प्रांरभ घटक समजून त्यापासून पुढे k वा घटक निवडावयाचा असतो.]

metameter

n. रूपांतरित मूल्य (न.) [कोणत्याही प्राचलावर अवलंबून नसलेले रूपांतर समीकरण वापरून मिळवलेले मात्रा किंवा प्रतिसाद यांचे रूपांतरित मूल्य. हे रूपांतरण लाग किंवा प्रसामान्यक असते. मात्रा-प्रतिसाद संबंधाचे विश्लेषण किंवा अभिव्यक्ती सोपी करण्यासाठी ह्याचा मुख्यतः उपयोग करतात. हा शब्द हॉगबेन यांनी सुचवला.]

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)