आद्याक्षर सूची (192)

fourfold table

चौखणी कोष्टक cf. two-by-two frequency table [२ २ वारंवारता कोष्टकाचे वैकल्पिक नाव. दुहेरी द्वंद्वभाजनामुळे एकूण वारंवारतेचे चार घटांत विभाजन होते यावरून हे नाव ठेवले आहे. यापेक्षा '२ २' (किंवा 'दोन दोन' चे) कोष्टक हे शब्दप्रयोग अधिक चांगले वाटतात.]

factor antithesis

घटक व्युत्क्रमण सूत्र cf. time antithesis [निर्देशांक सिद्धांतात कधीकधी वापरली जाणारी संज्ञा. या पद्धतीने लापेर निर्देशांकावरून पाशे (Paasche) निर्देशांक मिळवता येतो.]

first limit theorem

पहिले सीमा प्रमेय [संचयी वितरण फलांची क्रमिका जर F या एकाच संयची वितरण फलाकडे अभिसारित होत असेल तर संबंधित लक्षणफले F च्या लक्षण फलाकडे अभिसारित होतात. हे अभिसरण सांत अंतरालात एकसमान असते. यालाच सर्वसाधारणपणे 'पहिले सीमा प्रमेय' म्हणतात.]

folded Normal distribution

घडीचे प्रसामान्य वितरण [निरीक्षण मूल्ये चिन्हाशिवाय (+ किंवा -) लिहिली गेल्यास निरीक्षणाच्या मूळ वितरणाऐवजी केवल (absolute) निरीक्षणाचे वितरण घ्यावे लागेल. मूळ वितरण प्रसामान्य असल्यास अशा वितरणास 'घडीचे प्रसामान्य वितरण' म्हणतात.]

folding

n. घडी (स्त्री.) [माहिती गोळा केल्यानंतर कधीकधी योग्य चिन्हाशिवाय निरीक्षणमूल्ये लिहिली जातात. सर्व ऋणबिंदू धनबिंदूंवर घडी पडल्यागत जमा होतात. त्यामुळे मूळ वितरणावर परिणाम होतो.]

force of mortality cf. force of decrement

[हे फल या वयाला ϊx (म्यु) या चिन्हाने दाखविले जाते. या फलाने या वयाला ( वयाला हयात व्यक्ति संख्या) या फलाची किंमत कमी होण्याचे दरडोई दरसाल प्रमाण कळते. म्हणजेच वयाला हयात व्यक्ति संख्या ने दाखविली तर घट प्रभावाचे स्पष्टीकरण याचसारखे आहे. फक्त त्यात घटीचे कारण कोणतेही असू शकते.]

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)