Expose

१ उघडा टाकणे, उघड्यावर टाकणे २ (to make known as a plan or a secret or to disclose faults or crime of a person)उघडकीस आणणे, प्रकाशात आणणे ३ (to display or exhibit) प्रदर्शित करणे ४ (to put up for sale) विक्रिसाठी मांडणे ५ (to submit to an influence as of light weather)(प्रकाशात, हवेत) ठेवणे

Exposition

१ उघडकीस आणणे (न.), प्रकाशात आणणे (न.) २ स्पष्ट करुन सांगणे (न.), विवृत्ति (स्त्री.) ३ प्रदर्शन (न.)

Exposure

१ अनावृत्ति (स्त्री.), उघडा करणे (न.) २ प्रकाशात आणणे (न.) ३ Photog: प्रकाशात ठेवणे (न.), उद्भासन (न.)

Express

१ व्यक्‍त करणे २ दर्शवणे, adj. १ सुव्यक्‍त २ स्पष्ट ३ असंदिग्ध, निःसंदिग्ध, adv. जलद, शीघ्र, द्रुत

Expression

१ शब्दप्रयोग (पु.), वाक्यप्रयोग (पु.) २ अभिव्यक्‍ती (स्त्री.) ३ (चेह-यावरील) भाव (पु.) ४ Math.पदावली (स्त्री.)

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)