आद्याक्षर सूची (485)

conjunction

n. संधिकारक (न.) (समजा p आणि q ही विधाने आहेत. त्यांच्यापासून 'p आणि q ' हे विधान तयार केले. हे विधान p ^q असे लिहितात. हे विधान संधिकारी विधान असून ^ या चिन्हाला संधिकारक असे म्हणतात.)

conditional

adj. १ सशर्त २ संकेतार्थी (विधान) n. संकेतार्थक (न.) (समजा p आणि q ही विधाने आहेत. त्यांच्यापासून 'जर p तर q' हे विधान तयार केले.हे विधान p ⊃ q, p⟶q, p q यांपैकी कोणत्याही एका पद्धतीने लिहिण्याचा प्रघात आहे. हे 'संकेतार्थी' विधान असून ⊃,⟶, ⇒ या समानार्थी चिन्हांना 'संकेतार्थक' म्हणतात.)

countably many

गणनीय बहु (for countably many values of x, x च्या काही गणनीय बहु मूल्यांसाठी; for all but countably many values of x, x ची काही गणनीय बहु मूल्ये वगळता इतर सर्व मूल्यांसाठी)

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)