आद्याक्षर सूची (495)

abstract

n. १ संक्षेप (पु.) २ गोषवारा (पु.), सार (न.) ३ Admin. (as, a return) विवरण (न.) v. t. १ संक्षिप्त करणे २ गोषवारा काढणे, सार काढणे adj. १ संक्षिप्त, बिनतपशील २ (not concrete) अमूर्त ३ (abstruse) गूढ ४ (as applied to sciences) केवल, शुद्ध

ASEAN

(Association of South-East Asian Nations) असोसिएशन ऑफ साऊथ-ईस्ट एशियन नेशन्स (इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन्स, सिंगापूर, थायलंड यांनी आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी १९६७ मध्ये स्थापन केलेली प्रादेशिक संघटना)

Atlantic Charter

ॲटलांटिक सनद (१९४१ च्या ऑगस्टमध्ये ॲटलांटिक महासागरावरील एका युद्धनौकेवर रुझवेल्ट व चर्चिल यांच्यामध्ये दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या जागतिक पुनर्रचनेसंबंधी करण्यात आलेली घोषणा)

address

n. १ (formal document embodying a request) विनंतिपत्र (न.) २ मानपत्र (न.) ३ (a formal speech) अभिभाषण (न.), भाषण (न.) ४ (deportment) चालचर्या (स्त्री.) v. t. १ संबोधणे २-ला उद्देशून लिहिणे ३ अभिभाषण करणे, भाषण करणे

ans chluss

n. राजकीय किंवा आर्थिक एकीकरण (न.) (१३ मार्च १९३८ रोजी हिटलरने ऑस्ट्रिया जर्मनीस जोडून घेतला. त्याला २० एप्रिल १९३८ रोजी सार्वमताद्वारे ऑस्ट्रियाच्या मतदारांनी दिलेली मान्यता)

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)