address

n. १ (formal document embodying a request) विनंतिपत्र (न.) २ मानपत्र (न.) ३ (a formal speech) अभिभाषण (न.), भाषण (न.) ४ (deportment) चालचर्या (स्त्री.) v. t. १ संबोधणे २-ला उद्देशून लिहिणे ३ अभिभाषण करणे, भाषण करणे