आद्याक्षर सूची (1063)

Term

१ (as of contracts etc. usu. in pl.) अट (स्त्री.) २ अवधि (पु.), मुदत (स्त्री.) ३ (a division of the academic or school year) सत्रभाग (पु.) ४ संज्ञा (स्त्री.), पद (न.)

Track

१ मार्ग (पु.), वाट (स्त्री.) २ माग (पु.) ३ धावमार्ग (पु.) ४ (of a tank)रणगाडा पट्टा (पु.), v.t. १ माग काढणे, २ फरपटत ओढत नेणे

Tight

१ तंग, घट्ट, गच्च २ (usu. used in comb.) बंद ३ (unwilling to part with money) चिकट ४ (steady or unmoved) स्थिर, स्वस्थ, हालचाल न करणारा ५ (scarce) चणचणीचा ६ दुर्मिळ (as in : tight commodity दुर्मिळ वस्तु)

Title

१ पदवी (स्त्री.), उपाधि (स्त्री.) २ Law हक्क (पु.), cf.Right.३ शीर्षक (न.) ४ नाव (न.), अभिधान (न.) ५ Library. ग्रंथनाम (न.), v.t. १ पदवी देणे २ नाव देणे

Theatre

१ नाट्यगॄह (न.) २ रंगभूमि (स्त्री.) ३ Surg.(as, operation theatre)शस्त्रक्रियागार (न.) ४ Fig.(scene of action or field of operations)आखाडा (पु.), क्षेत्र (न.)

Treatment

१ (as, medical treatment)उपचार (पु.) २ मांडणी (स्त्री.) ३ वागवणूक (स्त्री.), वागणूक (स्त्री.) ४ परामर्श (पु.)

Table

१ तक्‍त (पु.), सारणी (स्त्री.), कोष्टक (न.) cf. Annexure २ टेबल (न.), मेज (न.) ३ (as of Parliament Legislative Assembly or Council) पटल (न.), v.t. १ तक्‍ते पाडणे, सारणीबद्ध करणे, कोष्टके तयार करणे २ Part. Practice (to lay on the table) पटलावर ठेवणे ३ (to submit for discussion) चर्चेसाठी मांडणे

Tackle

१ (as, a problem) (प्रश्न) सोडवण्याचा प्रयत्न करणे २ हाताळणे, n.१ दो-या (स्त्री.अ.व.), दोरखंड (न.) २ (tools, weapons, etc.) सामान (न.)

Talk out

बोलून निकालात काढणे, स्थगनकालापर्यत चर्चा लांबवून (विधेयक इत्यादी)निकालात काढणे

Tender

१ (to make an offer to carry out work supply goods etc. at a stated price) निविदा देणे २ Law (to offer for acceptance esp. to offer in payment) देवू करणे, निविदान करणे ३ (to offer to present as a resignation) देणे, n. १ निविदा (स्त्री.) २ Law देऊ करणे (न.), निविदान (न.) ३ Naut.(a small vessel attending on a larger one) पुरवठ्याचे जहाज (न.) ४ Rly. इंजिनाचा) कोळशाचा व पाण्याचा डबा (पु.), adj. कोमल, नाजूक, कोवळा

Twist

१ पीळ देणे २ विपर्यास करणे ३ ओढाताण करणे ४ मुरगळणे, पिळवटणे, n.१ विपर्यास (पु.) २ ओढाताण (स्त्री.)

Thin

१ पातळ २ विरळ ३ बारीक, कृश ४ तुरळक, v.t.& i. १ पातळ करणे, पातळ होणे २ विरळ करणे, विरळ होणे ३ कृश होणे

Trifle

क्षुल्लक गोष्ट (स्त्री.), v.t.& i स १ (with with)खेळ करणे २ (विथ अवय)क्षुल्लक गोष्टीत वेळ घालवणे, माशा मारणे, उधळणे

Tone

१ स्वर (पु.) २ प्रवृत्ति (स्त्री.) ३ (harmoney of the colours of a painting) रंगमेळ (पु.), रंगमिलाफ (पु.), रंगसंवाद (पु.) ४ (tint or shade of colour) रंगछटा (स्त्री.) ५ (Photog. colour of finished positive picture)रंगउठाव (पु.), रंगखुलावट (स्त्री.), v.t.& i. १ स्वर लावणे २ छटा देणे ३ Photog. रंग खुलवणे ४ रंगसंगती जुळणे, रंगसंगती होणे

Transfer

१ स्थानांतरण (न.), बदली (स्त्री.) २ Law हस्तांतरण (न.) ३ Acctt(as, of entry)लेखांतरण (न.), खातेबदल (पु.), v.t. १ स्थानांतरण करणे, बदली करणे २ Law हस्तांतरण करणे, नावावर करुन देणे cf.Alienate

Top

१ टोक (न.) २ माथा (पु.) ३ भोवरा (पु.), v.t. १ सर्वप्रथम येणे, सर्वप्रथम असणे २ (to remove top of a plant to improve growth)शेंडे खुडणे, adj..उत्तम

Touch

१ स्पर्श (पु.) २ छटा (स्त्री.) ३ मागमूस (पु.), लवलेश (पु.), v.t.& i १ स्पर्श करणे २ (to come into contact)स्पर्श होण ३ उल्लेख करणे

Testify

१ Law (to give testimony according to the law of legal procedure)साक्ष देणे २ Law (to affirm or declere solemnly)प्रमाणित करणे ३ (to be evidence of) -वरुन दिसून येणे

Transport

परिवहन (न.), वाहतूक (स्त्री.), v.t. १ परिवहन करणे, वाहतूक करणे २ काळ्या पाण्यावर पाठवणे cf.Banish

Tip

१ कलंडवणे, कलंडणे, उपडे करणे २ (to make incline or slant) कलते करणे ३ Sports (to give secret information about a horse)गुप्‍त सूचना देणे ४ चिरीमिरी देणे, बक्षिसी देणे n.१ गुप्‍त सूचना (स्त्री.) २ चिरीमिरी (स्त्री.), बक्षिसी (स्त्री.) ३ टोक (न.)

Type

टंकलिखित करणे, n.१ print.मुद्राक्षर (न.), मुद्र (पु.), टंक २ (as, an illustration)उदाहरण (न.) ३ (as, a specimen or model)नमुना (पु.) ४ (general character of a class or group) जात ५ (pattern) प्रकार (पु.)

Tilage

१ (the operation practice or art of tilling land) शेतकसणी (स्त्री.), कास्तकारी (स्त्री.) cf. Agriculture २ मशागत (स्त्री.) ३ वहितीची जमीन (स्त्री.)

Trace

१ गिरवणे, अनुरेखन करणे २ शोधून काढणे, माग काढणे n. १ (the line of footprints left by an animal, etc) माग (पु.) २ मागमूस (पु.) ३ (a very small amount)अल्पांश (पु.), लेश (पु.) ४ ( a mark, sign, etc)खूण (स्त्री.) ५ (a footprint)पावलाचा ठसा (पु.)

Tenancy

१ Law (a temporary occupation or holding of land by a tenant) कुळवहिवाट (स्त्री.) २ (in case of property other than lands) भाडेदारी (स्त्री.) ३ कुळवहिवाटीची मुदत (स्त्री.), भाडेदारीची मुदत (स्त्री.)

Tenure

१ पदावधि (पु.), पदाधिकार (पु.) २ नियत अवधि (पु.), अवधि (पु.) ३ Law धारणा (स्त्री.), अधिकार (पु.) ४ Law भूधॄति (स्त्री.) ५ Law (the manner or system whereby lands are held) भूधारणापद्धती (स्त्री.)

Trunk

१ (of tree)बुंधा (पु.), खोड (न.) २ कबंध (पु.) ३ (box(पेटी (स्त्री.), ट्रंक (स्त्री.) ४ प्रमुख तारमार्ग (पु.) ५ प्रमुख रूळमार्ग (पु.) 6 प्रमुख मार्ग (पु.) 7 (of an elephant)सोंड

Test

१ पारख करणे, कसोटी लावून पाहणे २ कस लावून पाहणे ३ चाचणी घेणे, n.१ चाचणी (स्त्री.), परीक्षा (स्त्री.) २ कसोटी (स्त्री.) ३ (the extrenal shell)कवच (न.) ४ (a test-match)कसोटी सामना (पु.)

Tax

चैनीच्या वस्तूंवरील कर