आद्याक्षर सूची (1063)

Test

१ पारख करणे, कसोटी लावून पाहणे २ कस लावून पाहणे ३ चाचणी घेणे, n.१ चाचणी (स्त्री.), परीक्षा (स्त्री.) २ कसोटी (स्त्री.) ३ (the extrenal shell)कवच (न.) ४ (a test-match)कसोटी सामना (पु.)

Tap

१ थापटी मारणे २ ठोठावणे, ठोकणे ३ (रस, चीक वगैरे काढण्यासाठी झाडांना)खाप पाडणे ४ अंदाज ५ (as conversation, messages, etc.) चोरुन ऐकणे ६ Chem.& Phys.वाट फोडणे, शाखा काढणे, n. १ तोटी (स्त्री.) २ थापटी (स्त्री.) ३ टिचकी (स्त्री.)

Tenant

१ (one who pays rent for any holding) भाडेकरी (सा.), भाडेकरू (सा.), खंडकरी (सा.) २ (as a tenant farmer) किसान (पु.) ३ Law (one who holds land under another) कूळ (न.), v.t.& i. १ (to hold as a tenant ; to occupy) वहिवाट करणे २ (to dwell) (भाड्याने) रहाणे

Trust

१ विश्वास (पु.), भरवसा (पु.) २ Law न्यास (पु.) ३ (as, improvement trust, part trust, etc)विश्वस्तमंडळ n. v.t.& i. विश्वास ठेवणे, भरवसा बाळगणे

Tape

१ फीत (स्त्री.), पट्टी (स्त्री.) २ नाडी (स्त्री.) ३ नवार (स्त्री.), v.t. १ फीत लावणे २ नवार लावणे

Tie

१ बांधणे, बांधून ठेवणे २ बंधन घालणे, n.१ बंध (पु.) २ (as, equal score in a game etc, ) समबंध (पु.) ३ गाठ (स्त्री.)

Tin

१ कथील (न.) २ (कथलाचा पत्र्याचा) डबा (पु.), v.t. १ कल्हई लावणे, कल्हई करणे २ डबाबंद करणे, डब्यात भरणे, adj. कथालाचा

Tan

१ (to turn hides into leather) (कच्ची कातडी) कमावणे २ (to make skin, etc.brown by exposure to the sun)(उन्हाने)काळवंडणे, n.कातडी कमावण्याची साल (स्त्री.)

Taste

१ चव (स्त्री.), स्वाद (पु.) २ अभिरुचि (स्त्री.), v.t.& i. चव घेणे, स्वाद धेणे, स्वाद पाहणे

Tincture

रंग देणे, छटा देणे, n.१ रंग (पु.), छटा (स्त्री.) २ रंगौषधि (स्त्री.) ३ Med. मद्यार्कयुक्‍त द्रावण (न.)

Temper

१ सौम्य करणे २ (as, metals) पाणी देणे, पाणी चढवणे, n.१ वृत्ति (स्त्री.) २ राग (पु.) ३ मनावरील ताबा (पु.)

Text

१ (short for text-book)पाठ्यपुस्तक (न.) २ पाठ (पु.), मजकूर (पु.) ३ मूलपाठ (पु.), मूळ मजकूर (पु.) ४ विषय (पु.)

Time

१ काळ (पु.) २ वेळ (पु. स्त्री.), समय (पु.) ३ अवधि (पु.), मुदत (स्त्री.) (at times कधी कधी अधूनमधून केव्हा केव्हा)

Treat

१ वागवणे, २ उपचार करणे ३ (to discuss or deal with)परामर्श घेणे ४(to consider)समजणे ५ (to n.egotiate terms with)वाटाघाटी करणे 6 मेजवानी देणे

Term

१ (as of contracts etc. usu. in pl.) अट (स्त्री.) २ अवधि (पु.), मुदत (स्त्री.) ३ (a division of the academic or school year) सत्रभाग (पु.) ४ संज्ञा (स्त्री.), पद (न.)

Track

१ मार्ग (पु.), वाट (स्त्री.) २ माग (पु.) ३ धावमार्ग (पु.) ४ (of a tank)रणगाडा पट्टा (पु.), v.t. १ माग काढणे, २ फरपटत ओढत नेणे

Tight

१ तंग, घट्ट, गच्च २ (usu. used in comb.) बंद ३ (unwilling to part with money) चिकट ४ (steady or unmoved) स्थिर, स्वस्थ, हालचाल न करणारा ५ (scarce) चणचणीचा ६ दुर्मिळ (as in : tight commodity दुर्मिळ वस्तु)

Title

१ पदवी (स्त्री.), उपाधि (स्त्री.) २ Law हक्क (पु.), cf.Right.३ शीर्षक (न.) ४ नाव (न.), अभिधान (न.) ५ Library. ग्रंथनाम (न.), v.t. १ पदवी देणे २ नाव देणे

Table

१ तक्‍त (पु.), सारणी (स्त्री.), कोष्टक (न.) cf. Annexure २ टेबल (न.), मेज (न.) ३ (as of Parliament Legislative Assembly or Council) पटल (न.), v.t. १ तक्‍ते पाडणे, सारणीबद्ध करणे, कोष्टके तयार करणे २ Part. Practice (to lay on the table) पटलावर ठेवणे ३ (to submit for discussion) चर्चेसाठी मांडणे

Tackle

१ (as, a problem) (प्रश्न) सोडवण्याचा प्रयत्न करणे २ हाताळणे, n.१ दो-या (स्त्री.अ.व.), दोरखंड (न.) २ (tools, weapons, etc.) सामान (न.)

Talk out

बोलून निकालात काढणे, स्थगनकालापर्यत चर्चा लांबवून (विधेयक इत्यादी)निकालात काढणे

Theatre

१ नाट्यगॄह (न.) २ रंगभूमि (स्त्री.) ३ Surg.(as, operation theatre)शस्त्रक्रियागार (न.) ४ Fig.(scene of action or field of operations)आखाडा (पु.), क्षेत्र (न.)

Treatment

१ (as, medical treatment)उपचार (पु.) २ मांडणी (स्त्री.) ३ वागवणूक (स्त्री.), वागणूक (स्त्री.) ४ परामर्श (पु.)

Tender

१ (to make an offer to carry out work supply goods etc. at a stated price) निविदा देणे २ Law (to offer for acceptance esp. to offer in payment) देवू करणे, निविदान करणे ३ (to offer to present as a resignation) देणे, n. १ निविदा (स्त्री.) २ Law देऊ करणे (न.), निविदान (न.) ३ Naut.(a small vessel attending on a larger one) पुरवठ्याचे जहाज (न.) ४ Rly. इंजिनाचा) कोळशाचा व पाण्याचा डबा (पु.), adj. कोमल, नाजूक, कोवळा

Twist

१ पीळ देणे २ विपर्यास करणे ३ ओढाताण करणे ४ मुरगळणे, पिळवटणे, n.१ विपर्यास (पु.) २ ओढाताण (स्त्री.)

Thin

१ पातळ २ विरळ ३ बारीक, कृश ४ तुरळक, v.t.& i. १ पातळ करणे, पातळ होणे २ विरळ करणे, विरळ होणे ३ कृश होणे

Trifle

क्षुल्लक गोष्ट (स्त्री.), v.t.& i स १ (with with)खेळ करणे २ (विथ अवय)क्षुल्लक गोष्टीत वेळ घालवणे, माशा मारणे, उधळणे

Tone

१ स्वर (पु.) २ प्रवृत्ति (स्त्री.) ३ (harmoney of the colours of a painting) रंगमेळ (पु.), रंगमिलाफ (पु.), रंगसंवाद (पु.) ४ (tint or shade of colour) रंगछटा (स्त्री.) ५ (Photog. colour of finished positive picture)रंगउठाव (पु.), रंगखुलावट (स्त्री.), v.t.& i. १ स्वर लावणे २ छटा देणे ३ Photog. रंग खुलवणे ४ रंगसंगती जुळणे, रंगसंगती होणे

Transfer

१ स्थानांतरण (न.), बदली (स्त्री.) २ Law हस्तांतरण (न.) ३ Acctt(as, of entry)लेखांतरण (न.), खातेबदल (पु.), v.t. १ स्थानांतरण करणे, बदली करणे २ Law हस्तांतरण करणे, नावावर करुन देणे cf.Alienate

Top

१ टोक (न.) २ माथा (पु.) ३ भोवरा (पु.), v.t. १ सर्वप्रथम येणे, सर्वप्रथम असणे २ (to remove top of a plant to improve growth)शेंडे खुडणे, adj..उत्तम

Touch

१ स्पर्श (पु.) २ छटा (स्त्री.) ३ मागमूस (पु.), लवलेश (पु.), v.t.& i १ स्पर्श करणे २ (to come into contact)स्पर्श होण ३ उल्लेख करणे