Tenure

१ पदावधि (पु.), पदाधिकार (पु.) २ नियत अवधि (पु.), अवधि (पु.) ३ Law धारणा (स्त्री.), अधिकार (पु.) ४ Law भूधॄति (स्त्री.) ५ Law (the manner or system whereby lands are held) भूधारणापद्धती (स्त्री.)