आद्याक्षर सूची (494)

Colletotrichum gloesporioides

कोलेटोट्रायकम ग्लोएस्पोरायोडीस (आंब्यावरील क्षतादि रोगजंतू), कोलेटोट्रायकम ग्लोएस्पोरायोडीस (लिंबवर्गीय झाडांवरील शेंडे सुकव्या रोगाचे जंतू)

Collectotrichum capsici

कोलेटोट्रायकम कॅप्सिसी (कुळीथावरील कोलता रोग किंवा प्ररोह रोग, हुलग्यावरील कोलता रोग किंवा प्ररोह रोग), कोलेटोट्रायकम कॅप्सिसी (हळदीवरील ठिपक्या रोगजंतू), कोलेटोट्रायकम कॅप्सिसी (चवळीवरील कोलता रोग किंवा चवळीवरील प्ररोह रोग), कोलेटोट्रायकम कॅप्सिसी (चहावरील तपकिरी करपा), कोलेटोट्रायकम कॅप्सिसी (बटाट्यावरील कुजव्या प्ररोह आणि करप्या रोगाचे जंतू), कोलेटोट्रायकम कॅप्सिसी (मिरचीवरील क्षतादि रोग), कोलेटोट्रायकम कॅप्सिसी (रानशेवरीवरील करप्या रोगजंतू)

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)