Colletotrichum gloesporioides

कोलेटोट्रायकम ग्लोएस्पोरायोडीस (आंब्यावरील क्षतादि रोगजंतू), कोलेटोट्रायकम ग्लोएस्पोरायोडीस (लिंबवर्गीय झाडांवरील शेंडे सुकव्या रोगाचे जंतू)